U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 9 juni 2020

9 juni 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 2 juni 2020

Vastgesteld.

Tijdelijke omgevingsvergunning teeltondersteunende voorzieningen tegenover Waterstraat 17

 • De tijdelijke omgevingsvergunning verlenen voor het realiseren van teeltondersteunende voorzieningen (foliekas, watersilo's, waterbassin en technische ruimte) en aanleggen van een pad voor maximaal 5 jaar nadat de kapvergunning onherroepelijk is (3 juni 2020).
 • De bestemming Groen – Landschaps- element in de eerstvolgende bestemmings-planherziening wijzigen naar agrarisch mits de kapvergunning onherroepelijk is.

Organisatie agenda 'Samenwerken aan resultaat en mens'

Organisatieagenda vaststellen.

Voucherregeling ondernemers

 • De subsidieregeling 'Voucherregeling ondernemers voor ondersteuning financiële rapportage' vaststellen.
 • Het beschikbare budget voor de regeling vaststellen als subsidieplafond.

Investeringsprogramma Servicedienst 2020/2021

 • Instemmen met de voorgestelde investeringen in materieel servicedienst in 2020 en 2021.
 • Instemmen met afwijken van het inkoopbeleid voor vermeld materieel.
 • De gemeenteraad informeren over het anders inzetten van diverse investeringskredieten.
 • De financiële verantwoording met betrekking tot 2020 opnemen in de 2e berap.

Programmabegroting 2021 en Jaarstukken 2019 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

 • Instemmen met de Programmabegroting 2021 BWB.
 • Geen zienswijze t.a.v. de Programmabegroting 2021 BWB indienen.
 • Geen opmerkingen maken over de jaarstukken 2019 BWB.

Motie VVD Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

 • Bij de behandeling van de Kadernota 2021, hoofdstuk 6, als investering inbrengen een bedrag van € 145.000,00 voor het aanbrengen van zonnepanelen op 6 gemeentelijke gebouwen.
 • Voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de noodzakelijk bouwkundige en onderhoudsmaatregelen voor de overige 3 gemeentelijke gebouwen in 2020 een bedrag van € 8.000,00 beschikbaar stellen en deze kosten meenemen in de 2e Berap.
 • Bij de behandeling van de Kadernota 2021, hoofdstuk 6, als investering inbrengen de financiële resultaten van het nader onderzoek van de overige 3 gemeentelijke gebouwen, inclusief de aanleg zonnepanelen.
 • Naar aanleiding van de motie van de VVD van 19 november 2019 de raad informeren over de resultaten van het onderzoek voor het leggen van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen.

Reconstructie Dorpsstraat Noord & Irenestraat West te St. Willebrord

 • Het ontwerp van de reconstructie van de Dorpsstraat Noord en Irenestraat West vaststellen.
 • De inspraakprocedure starten.

Tijdelijke verhuur Leegstandswet woning Sporthei 7 Rucphen

 • De woning op het perceel Sporthei 7 in Rucphen verhuren op basis van de Leegstandswet, voor de duur van maximaal 1 jaar, op voorwaarde dat de benodigde vergunning hiervoor wordt verleend.
 • Huurovereenkomst vaststellen en door beide partijen laten ondertekenen.

Capaciteitsanalyse afdeling Samenleving

 • Uitbreiden van de formatie van de afdeling Samenleving met 2 fte met ingang van 1 januari 2021.
 • De structurele kosten van € 172.209,00 opnemen in de Kadernota 2021.
 • Door de organisatie te bezien hoe de middelen voor 2020 gevonden kunnen worden binnen de huidige budgetten; indien dit niet mogelijk is te komen met een melding en onderbouwing bij de 2e berap.

Schadecompensatieregeling sport en cultuur 2020 als gevolg van de uitbraak COVID-19 (Corona)

Aanhouden.

Kadernota 2021

Instemmen met de kadernota 2021 en deze voor opiniërende bespreking aanbieden aan de raad.