U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 9 februari 2021

9 februari 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 2 februari 2021

Vastgesteld.

Vaststelling bestemmingsplan Kom Zegge, Hoefstraat 12

Instemmen met de Nota van Zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan ‘Kom Zegge, Hoefstraat 12’ en de raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Kom Zegge, Hoefstraat 12’ ongewijzigd (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.

Principeverzoek tot de bouw van één RvR-woning aan de Waterstraat te Sprundel

In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één vrijstaande RvR woning op het perceel aan de Waterstraat tegenover nummer 17.

Beslissing op bezwaar inzake Bosheidestraat 10 te Rucphen

De bezwaren van reclamant, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, gegrond verklaren en het bestreden besluit voor het kappen van houtopstanden ter plaatse van het perceel Bosheidestraat 10 te Rucphen intrekken en de vergunningsaanvraag weigeren.

Diverse onderwerpen TK21

 • Instemmen met de stembureaulocaties.
 • De stembureauleden benoemen.
 • Wijzigingen in de stembureauleden mandateren aan de manager Gemeentewinkel.
 • Instemmen met de vergoeding voor de (brief)stembureauleden.
 • Instemmen met de aanpak van de coronamaatregelen op het stembureau.

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming planschade Lijsterbesstraat 13, St. Willebrord

 • Het bezwaarschrift van reclamanten inzake het besluit om een tegemoet-koming toe te kennen aan hen, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren en het primaire besluit handhaven.
 • Het bezwaarschrift van de West Brabantse Investerings Maatschappij (hierna te noemen WBIM), inzake het besluit om een tegemoetkoming toe te kennen aan reclamanten, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren en het primaire besluit handhaven.
 • Het verzoek van WBIM om een vergoeding van proceskosten afwijzen.

Middelen t.b.v. overdracht functie wegbeheerder i.v.m. pensionering

 • Inzetten op vroegtijdige overdracht en opleiden van een nieuw te werven functie wegbeheerder/manager integraal beheer door het inzetten van het bureau Studelta.
 • I.v.m. overdracht deze functie aan een nieuw te werven collega, middelen ter beschikking stellen en dit verwerken in de 1e berap 2021.

Boombeleid

 • Instemmen met het ontwerp boombeleid.
 • Het ontwerp boombeleid voor vier weken ter inzage leggen en na verwerking inspraakreacties ter besluitvorming voorleggen.

Aangepast ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied Rucphen 2012, Vorenseindseweg 104 te Sprundel'

 • Instemmen met het aangepaste ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Vorenseindseweg 104 te Sprundel’ als gevolg van de vooroverlegreactie van de provincie en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Vorenseindseweg 104 te Sprundel’.
 • Bij geen zienswijzen het bestemmingsplan, zonder tussenkomst van het college, ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

Koopovereenkomst 4 kavels Hofstede Rucphen

 • Instemmen met de verkoop van de 4 bouwkavels in plan Hofstede met gebruikmaking van de koopovereenkomst.
 • Instemmen om bij toekomstige verkopen van bouwgrond van de gemeente deze koopovereenkomst als standaard te gebruiken.