U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 8 september 2020

8 september 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 1 september 2020

Vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan Kom Zegge, Lage Zegstraat naast 8 te Zegge

 • Het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met de inhoud van het inspraakverslag.
 • De initiatiefnemer en de indieners van een reactie informeren.

Vaststellen inspraakverslag en ontwerp Reconstructie Dorpsstraat noord - Irenestraat west

 • Het inspraakverslag vaststellen.
 • Het definitieve ontwerp 'Reconstructie Dorpsstraat noord – Irenestraat west' vaststellen.

Budget vervoer NT2-leerlingen en cultuureducatie met kwaliteit uit vrijvallend gemeentelijk onderwijsachterstandenbudget

 • Tot het einde van het jaar middelen beschikbaar stellen (€ 5.500,00) voor cultuureducatie met kwaliteit; eind 2020 een alternatief dekkingsvoorstel opstellen voor de structurele bekostiging van cultuureducatie met kwaliteit.
 • Structureel € 12.000,00 per jaar beschikbaar stellen voor de inzet van taxivervoer naar de NT2-klas op de Schittering in Halderberge.
 • Middelen die overblijven binnen het budget Onderwijsachterstandbeleid niet opmaken, maar restant melden bij 2e berap of jaarafsluiting.

Beleidsregel Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen

De raad voorstellen:

 • Te besluiten om op basis van de motivering in het voorstel geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een bijzondere begraafplaats aan te mogen leggen aan de Rijksweg-Zuid 109 te Rucphen.
 • De beleidsregel 'Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen' vast te stellen en in werking te laten treden daags na bekendmaking ervan.
 • De bevoegdheid tot toepassing van de beleidsregel 'Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen', conform het eerste lid van artikel 156 Gemeentewet, over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Brief gemeente Halderberge over Verruiming bestemmingsplan Breda International Airport

Reactie aan gemeente Halderberge sturen.