U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 8 december 2020

8 december 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 1 december 2020

Vastgesteld.

Beleidsregels Wmo 2021

Instemmen met de aangepaste beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Rucphen.

Verkoop milieustraat en tijdelijke verhuur

 • Instemmen met de verkoop van de milieustraat aan Euromilieu.
 • Instemmen met verhuur van de milieustraat aan Euromilieu voor het stallen van lege containers totdat de verkoop definitief is.
 • Instemmen met de huur- en koopovereenkomst.

Regeling kostententoonstelling en regeling subsidie amateuristische kunstbeoefening

 • De aangepaste regeling kosten tentoonstellingen vaststellen.
 • Subsidiebedragen voor amateuristische kunstbeoefening voor 2021 vaststellen.

Subsidieprogramma 2021

 • Het concept subsidieprogramma 2021 definitief vaststellen.
 • Conform ASV ervoor zorgdragen dat voor de interne controle de verenigingen die een subsidie ontvangen van meer dan € 5.000,00 per jaar hierover verantwoording afleggen.
 • In afwijking van art. 13 van de ASV voor 2021 afwijken van het toekennen van meerjarensubsidies in afwachting van het rekenkameronderzoek.
 • Aanvraag Jeu de boules club de Ketsers gemotiveerd afwijzen.
 • De kleine aanpassingen zoals onder hoofdstuk vijf aangegeven verwerken in de uitvoering.
 • Vastleggen dat als een subsidieaanvraag ingediend wordt voor de organisatie van Dodenherdenking 2021 in St. Willebrord hiervoor maximaal € 750,00 subsidie kan worden verstrekt.
 • De raad informeren.

Samenwerkingsovereenkomst II meten en monitoren rioolsystemen (SOK II)

 • Kennisnemen van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ‘meten & monitoren rioolsystemen, gezamenlijk meetdatabeheer’ (afgekort SOK II).
 • Instemmen met samenwerkingsovereenkomst SOK II en voortzetting van de regionale samenwerking op dit vlak voor de periode 2021 - 2024.
 • Instemmen met de financiële bijdrage van € 7940,00 per jaar.
 • Wethouder Lazeroms mandateren om de overeenkomst namens het college te tekenen.

Dorpspark Rucphen

 • Het ontwerp van het Dorpspark Rucphen vaststellen.
 • Instemmen met de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden door Aannemersbedrijf Gebr. J. & P. Oomen B.V.
 • De gemeenteraad informeren.