U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 7 juli 2020

7 juli 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 30 juni 2020

Vastgesteld.

Verlenging overeenkomst met Laco

Aanhouden.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Berkstraat ongenummerd naast 1a te Sprundel

 • Instemmen met het voorontwerpbestem-mingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Berkstraat ongenummerd naast 1a te Sprundel'.
 • Gemeenteraad informeren over de procedure.

Compensatie Wmo vanwege Corona

Aanhouden.

Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen

 • 'Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen' vaststellen en in werking laten treden op 1 augustus 2020.
 • 'Beleidsregel kappen en herplantplicht gemeente Rucphen' vaststellen en in werking laten treden op 1 augustus 2020.
 • De volgende regels per 1 augustus 2020 intrekken:
  - Nadere regels op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (collegebesluit 22 december 2009);
  - Nadere regels op basis van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Rucphen (collegebesluit 10 juli 2012);
  - Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening 2017 Gemeente Rucphen (collegebesluit 10 april 2018);
  - Beleidsregel ter uitvoering artikel 2 Drank- en Horecaverordening (collegebesluit 17 juni 2008);
  - Regeling Beoordeling kapaanvragen Groene Kaart (collegebesluit 11 december 2012).

Beslissing op bezwaar misbruik Wob

 • De bezwaren niet-ontvankelijk verklaren.
 • Het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen.

Beslissing op bezwaar jaarverslagen commissie bezwaarschriften

 • De bestreden beschikking, onder gegrondverklaring van de bezwaren, herroepen.
 • In de plaats daarvan een nieuw besluit nemen, in die zin dat daarin wordt verwerkt dat op de beoordeling een tweede onafhankelijke toets is uitgevoerd.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen

 • Instemmen met de Nota van Beantwoording van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen’.
 • Instemmen met het ontwerpbestemmings-plan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen’ .
 • Instemmen met de anterieure overeenkomst.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure.

Voorontwerp bestemmingsplan Kom St. Willebrord

Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kom St Willebrord'.

Nota van beantwoording behorende bij het bestemmingsplan Kom Zegge

Instemmen met de Nota van Beantwoording behorende bij het bestemmingsplan ‘Kom Zegge’.

Principeverzoek St. Martinusstraat 37-37a

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het realiseren van twee levensloopbestendige woningen aan de St. Martinusstraat 37.
 • Initiatiefnemer verzoeken voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te laten voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.