U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 4 mei 2021

4 mei 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 20 april 2021

Vastgesteld.

ENSIA-verantwoording 2020

 • Instemmen met de collegeverklaring 'informatieveiligheid 2020' inclusief bijlagen.
 • Instemmen met het vertrouwelijk informeren van de raad door het sturen van de collegeverklaring met bijlagen.

Vaststellen leidraad Participatie en werkwijze

 • De opgemaakte versies van de Leidraad Participatie vaststellen.
 • De beschreven rollen en verantwoordelijkheden uitdragen en ondersteunen.

Boombeleid

 • Instemmen met het gewijzigde ontwerp boombeleid ‘BOOM | Boombeleid gemeente Rucphen’.
 • De raad voorstellen het ontwerp boombeleid ‘BOOM | Boombeleid gemeente Rucphen’ vast te stellen.
 • De raad voorstellen de benodigde middelen voor cyclisch boombeheer mee te nemen bij de afwegingen omtrent de kadernota.

Aanwijzing Radio Rucphen als lokale publieke mediainstelling

 • De gemeenteraad voorstellen positief te adviseren aan het Commissariaat van de Media (CvdM) om Radio Rucphen aan te merken als lokale publieke media-instelling voor de periode 2022-2026.
 • De gemeenteraad voorstellen - onder voorbehoud van verlenging van de zendmachtiging - een vijfjarig subsidieconvenant af te sluiten met Radio Rucphen FM en de omroep gedurende de looptijd jaarlijks een subsidie te verstrekken van € 11.751,25 in de periode 2022 - 2026.

Principeverzoek Oosteindseweg 77 te Sprundel

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het oprichten van een kleinschalige paardenfokkerij aan de Oosteindseweg 77.
 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het realiseren van een loods, hiervoor wordt de huidige woning verbouwd of vervangen.
 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning aan de Oosteindseweg 77.

Principeverzoek Hoeksestraat 27 & 30 te Schijf

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het omzetten van het agrarische bedrijf met bedrijfs-woning aan de Hoeksestraat 27 te Schijf naar een bedrijf voor statische opslag met bedrijfswoning door toepassing van een wijzigingsbevoegdheid.
 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan een woning-splitsing van de cultuurhistorische woning aan de Hoeksestraat 30 te Schijf naar twee wooneenheden door toe-passing van een wijzigingsbevoegdheid.

Principeverzoek Irenestraat/ Beatrixweg St. Willebrord

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van de bouw van maximaal twee RvR woningen op het huidige agrarische perceel aan de Irenestraat.
 • Geen medewerking verlenen aan de bouw van woningen langs de Beatrixweg.

Voorontwerp Bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Achtmaalsebaan naast nr. 26 te Schijf'

 • Instemmen met het voorontwerp ‘Buitengebied Rucphen 2012, Achtmaalsebaan naast nr. 26 te Schijf’ en dit voorontwerp bestemmingsplan in procedure brengen en het vooroverleg starten.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure van het bestemmingsplan.

Saldo personeelsbudgetten 2020

De raad voorstellen € 699.435,00 van het personeelsbudget 2020 via de resultaats-bestemming over te brengen naar 2021.

Ambities en doelstellingen omgevingsvisie

Instemmen met het starten van de participatie door de ambities en doelstellingen voor de omgevingsvisie ter inzage te leggen.

Definitief ontwerp nieuw zwembad

 • Het definitief ontwerp voor het nieuwe zwembad vaststellen.
 • Met betrekking tot in te dienen referenties uit blijven gaan van maximaal 7 jaar voor 1 juli 2021.
 • Fraanje mee laten doen in de aanbesteding.
 • Gelet op het feit dat het bedrag op de grens ligt van SROI kiest het college ervoor om SROI voor perceel 1 niet van toepassing te verklaren.
 • Flippers informeren over deze stap.
 • Raadsinformatiebrief opstellen.

Correctie bestemmingsplangrens Kom St. Willebrord

 • In het ontwerpbestemmingsplan Kom St. Willebrord de plangrens opnemen zoals vastgelegd in het voorontwerp-bestemmingsplan Kom St. Willebrord.
 • De direct betrokken belanghebbenden informeren.