U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 3 november 2020

3 november 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 27 oktober 2020

Vastgesteld.

Principeverzoek St. Janstraat 161/161a Sprundel

Geen medewerking verlenen aan het uitbreiden van de woonbestemming behorend bij de woning aan de St. Janstraat 161 te Sprundel.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf’

  • Als geen zienswijzen worden ingediend, het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf’ ter vaststelling aan de raad aanbieden.
  • De raad geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast laten stellen.

Toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders provincie 1e helft 2020

De raad informeren over de inhoud van de brief van de provincie over de huisvesting van vergunninghouders 1e helft 2020.

Meerjarenprogramma Water- en Klimaatkring de Baronie

  • Het meerjarenprogramma 2020-2021 van Water- en klimaatkring de Baronie vaststellen.
  • Instemmen met de in het meerjarenprogramma opgenomen planning en prioriteiten.
  • Instemmen met de financiële bijdrage van € 18.825,00.
  • Instemmen met de ambtelijke inzet van 702 uur.

Financiële afronding Hooghei II te Zegge

Aanhouden.

Advies commissie bezwaarschriften gericht tegen het besluit op de aanvraag voor vergoeding van schade op grond van de Schadecompensatieregeling Sport en Cultuur 2020 (Las Montage Holland BV)

Het bezwaar van Las Montage Holland BV, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren en de afwijzing van de aangevraagde vergoeding voor schade handhaven.

Investeringskrediet aanwenden voor lease voertuig

  • Instemmen met het laten vervallen van het krediet voor vervanging van het voertuig VW LT (riolering) voor de Servicedienst.
  • Instemmen met het aanwenden van de gereserveerde kapitaallast in de begroting van komende jaren voor de leasekosten van een nieuw voertuig voor de Servicedienst.