U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 3 december 2019

3 december 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 26 november 2019

Vastgesteld.

Toezichtsoordeel provincie inzake huisvesting vergunninghouders

De raad informeren over de brief van de provincie over de huisvesting van vergunninghouders 2e helft 2019.

Trajecten Thuisadministratie Humanitas 2020

 • Instemmen met de korte verantwoording van het traject Thuisadministratie Humanitas 2019.
 • Instemmen met het verlengen van het traject Thuisadministratie Humanitas voor het jaar 2020 voor maximaal 10 trajecten op jaarbasis.
 • De kosten voldoen uit het budget armoedebestrijding kinderen.

Subsidie WijZijnTraverse 2020

 • Kennis nemen van het memo over subsidieverlening Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en schuldhulpverlening aan WijZijnTraverse.
 • Aan WijZijnTraverse in 2020 subsidie verlenen van maximaal € 199.636,00 voor het uitvoeren van AMW (inclusief financiële zorg) in onze gemeente onder dezelfde voorwaarden als in 2019.
 • Per 1 januari 2021 de subsidie aan WijZijnTraverse  beëindigen.
 • De taken voor de gemeentelijke schuldhulpverlening (gedetacheerd vanuit WijZijnTraverse) voor het jaar 2020 voortzetten.
 • Raad informeren.

Principeverzoek Kenbelstraatje ong. tussen 33 en 39 St. Willebrord

Aanhouden.

Beslissing op bezwaar hondenspeelweide Hertogstraat te Sprundel

 • De bezwaren van twee reclamanten ongegrond verklaren en de bestreden omgevingsvergunning in stand  laten.
 • Het verzoek om vergoeding van de proceskosten van één van de reclamanten afwijzen.

Beslissing op bezwaar tegen uitbreiding recreatiewoning op het adres De Heiberg ong. (K1519) te Schijf

Bezwaar ongegrond verklaard en bestreden omgevingsvergunning in stand gelaten.

Collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur voor opladen elektrische auto's

 • Deelnemen aan de collectieve aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur onder leiding van de Provincie Noord-Brabant.
 • Mandaat verleend aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant voor het nemen van de benodigde besluiten in het kader van de aanbesteding.
 • De burgemeester verzoeken volmacht te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant om de gemeente Rucphen te vertegenwoordigen bij de aanbesteding en het ondertekenen en beheren van de uit de aanbesteding voortvloeiende overeenkomst.

Opdracht verrichten proefsleuvenonderzoek voor archologie

 • Opdracht verstrekken voor het verrichten van een nader archeologisch onderzoek op locatie Hofstede, zodat de locatie archeologisch vrijgegeven kan worden en gebruik kan worden gemaakt van de omgevingsvergunning.
 • De kosten ten laste brengen van het positieve exploitatieresultaat.

Subsidieprogramma 2020

Vastgesteld.

Krediet vervanging Nox/Sims systeem ca

Voor het vervangen van het Nox/Sims systeem en extra kaartlezers een krediet van € 32.307,00 beschikbaar stellen.

Mandaat Vrijwillig gesloten plaatsing

Mandaat op grond van artikel 6.1.8 Jeugdwet verleend aan de burgemeester.

Wmo Toezicht 2020

 • GGD West-Brabant voor het jaar 2020 aanwijzen als toezichthouder in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Instemmen met de offerte van GGD West-Brabant tot een bedrag van € 1.804,00.

Gewijzigd convenant beschermd wonen

 • Ingestemd met het Convenant en Mandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang.
 • Wethouder Breedveld-de Ruiter gemachtigd het convenant te ondertekenen.

Intentieovereenkomst Gedeelde Mobiliteit

 • De Intentieovereenkomst 'Transitie naar gedeelde mobiliteit West-Brabant' ondertekenen.
 • Wethouder Lazeroms gemachtigd de Intentieovereenkomst te ondertekenen.
 • Raad informeren.