U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 29 september 2020

29 september 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 22 september 2020

Vastgesteld.

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf'

 • Instemmen met het ontwerpbestem-mingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf’.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over het inspraakverslag en de voortgang van de procedure.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning varkenshouderij Frans Nouws B.V., Oosteindseweg 36 Sprundel

 • De zienswijzen van de heer en mevrouw Van Koulil ongegrond verklaren.
 • De zienswijzen van Frans Nouws B.V. deels gegrond en deels ongegrond verklaren
 • De gevraagde omgevingsvergunning, met inachtneming van de gegronde zienswijze, verlenen.

Gedeelde mobiliteit

 • Kennis nemen van de uitgangspunten die de provincie Noord-Brabant onder andere wil hanteren voor (de aanbesteding van) de concessie van het openbaar vervoer vanaf 2023 en voor (aanbesteding) van het haltetaxi/ hubtaxi-vervoer binnen het zogeheten Flexvervoercontract vanaf 1 januari 2023.
 • Instemmen met een aantal uitgangspunten voor aansluiting op ‘MaaS’, afspraken rondom monitoring, doorstroming op Direct-lijnen en de gezamenlijke uitwerking van ‘Samen’- initiatieven en mobiliteitshubs.
 • Instemmen met de opgaven die de West-Brabantse gemeenten verder willen uitwerken ter voorbereiding op de aanbesteding van het Wmo-vervoer binnen het zogeheten Flexvervoercontract vanaf 1 januari 2023. Met daarbij het volgende voorbehoud:
  a. Over de aanbesteding van het Wmo-vervoer wordt door uw college in januari 2021 (of op het moment dat voldoende inzicht is in de consequenties van deze besluitvorming) een separaat besluit genomen. Tot op heden is er de intentie om gezamenlijk aan te besteden;
  b. De uitwerkingsopgaven ten aanzien van de toegang, de productkenmerken en het aansturingsmodel worden zodanig uitgewerkt dat inzicht is in de kwalitatieve, financiële en juridische consequenties van gemaakte keuzes;
  c. Provincie en gemeenten behouden ieder hun eigen verantwoordelijkheden in het aanbestedingsproces t.b.v. het Flexcontract en trekken in het uitwerkingsproces gelijkwaardig op.
 • Instemmen met de raadsinformatiebrief.

Onderhoudssnoei bomen Schijfse Vaartkant

Instemmen met het inzetten van de overgebleven middelen van de snoeiwerkzaamheden aan de Zundertseweg voor de snoeiwerkzaam-heden en boomveiligheidscontrole aan de bomen van de Schijfse Vaartkant en Oud Kerkpad.

Beantwoording vraag art. 42 R.v.O. van PVV over verkeerssituatie Dorpsstraat Sint Willebrord

Instemmen met conceptantwoord.

Bekostiging leerlingenvervoer 2020

Het budget voor het leerlingenvervoer in 2020 verhogen met € 48.000,00.

2e bestuursrapportage 2020

Instemmen met de 2e bestuursrapportage 2020 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Overeenkomst bijdrage realisatie ledverlichting

 • Instemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden voor het vervangen van de conventionele verlichting door ledverlichting bij R.K.S.V. Rood - Wit, S.V. Sprundel, V.V. R.S.V., R.K.V.V. Schijf, V.V. DIOZ en H.C. Mistral door de door hun gecontacteerde aannemer en afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Instemmen met de (concept)overeenkomst 'bijdrage realisatie ledverlichting' voor de realisatie van ledverlichting bij R.K.S.V. Rood - Wit, S.V. Sprundel, V.V. R.S.V., R.K.V.V. Schijf, V.V. DIOZ en H.C. Mistral.