U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 29 oktober 2019

29 oktober 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 22 oktober 2019

Vastgesteld.

Vaststellen inspraakverslag en technisch ontwerp Tracé Zuidelijke  Tak

 • Inspraakverslag civieltechnisch ontwerp Zuidelijke Tak (deeltracé 1+2) van de Omleidingsweg vastgesteld.
 • Het definitieve ontwerp van de Zuidelijke Tak (deeltracé 1 + 2) van de Omleidings-weg (inclusief wijziging) vastgesteld.

Voorbereiding vaststelling bestemmingsplan Omleiding Tracé Zuid

 • Geen milieueffectrapportage opstellen voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Omleiding Tracé Zuid’.
 • Ingestemd met de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen en de gemeenteraad voorstellen de ingediende zienswijzen deels gegrond te verklaren.
 • De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Omleiding Tracé Zuid’ gewijzigd (ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.
 • Een verzoek tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) indienen bij de provincie Noord Brabant.
 • De gemeenteraad voorstellen om enkele (delen van) zandwegen aan de openbaarheid te onttrekken.

Verkoop reststrook omleiding

 • De reststrook - gelegen achter de geluidswal van de Verlengde Vosdonkseweg grenzend aan het perceel Ravendonk 21 - verkopen voor € 60,00 per m2 conform het eerder vastgestelde plan van aanpak.
 • Ingestemd met de koopakte.

Beslissing op bezwaarschriften Verkeerbesluit Noorderstraat vrachtwagenverbod

 • Een aantal bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard.
 • Een aantal bezwaarschriften ongegrond verklaard.
 • Verzoeken om vergoeding van proceskosten afgewezen.

Principeverzoek ruimte voor ruimte woning op perceel naast Ettenseweg 29 Sprundel

In principe onder voorwaarden medewerking verlenen.

Concept-subsidieprogramma 2020

Aangehouden.

Samenwerkingsafspraken vrijwillige cliëntondersteuning

 • Ingestemd met de samenwerkingsafspraken voor de vrijwillige cliëntondersteuning.
 • Ingestemd met het faciliteren van de opleiding tot cliëntondersteuner.