U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 28 april 2020

28 april 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 21 april 2020

Vastgesteld.

Intrekken besluit last onder dwangsom - Zundertseweg 24 te Rucphen

Besluit last onder dwangsom intrekken.

Principeverzoek Lindestraat te St. Willebrord - ontwikkeling 9 woningen

 • In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het mogelijk maken van 9 nieuwe vrijstaande woningen op het achtergebied aan de Lindestraat te St. Willebrord.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te laten voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Plan van Aanpak Transitievisie Warmte

Plan van aanpak vaststellen.

Concept RES 2030 West-Brabant

 • De raad voorstellen in te stemmen met de aanbieding van de concept RES 2030 West-Brabant aan het Rijk.
 • De raad voorstellen kennis te nemen van de reactiebrief over de consultatieronde van de Contourennotitie RES 2030 West-Brabant.
 • De brief van de Kopgroep RES 2030 over de toezending van het concept RES 2030 WestBrabant naar het Rijk ter kennis brengen van de raad.

Jaarverslag welstand en monumenten 2019

 • Het jaarverslag welstand en monumenten 2019 vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden.
 • Het jaarverslag 2019 welstand- en monumentencommissie gemeente Rucphen ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden.

Aanpassing algemene subsidieverordening en subsidieregelingen

 • De gemeenteraad voorstellen om de Algemene Subsidieverordening Gemeente Rucphen 2020 vast te stellen.
 • Organisaties tot 1 september 2020 uitstel geven voor het indienen van een aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor 2021.
 • De volgende subsidieregelingen vaststellen:
   - Regeling subsidie amateuristische kunstbeoefening;
   - Regeling subsidie sportorganisaties.

Subsidie URvoices

 • Overeenkomst met ServiceSites International BV voor het beheer en onderhoud van de vrijwilligerssite per 30 juni 2020 beëindigen.
 • Voor URvoice een overeenkomst met Visual4all aangaan voor een nieuwe website per 1 juni 2020 van € 867,00 ex BTW per jaar inclusief kosten van beheer en onderhoud.
 • De besparing van € 556,00 in 2020 nog niet op het budget in mindering brengen en dit verwerken in de 2e bestuursrapportage 2020.

Principeverzoek Zuivelstraat 7 Sprundel

 • In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen ter vervanging van de bestaande woning op het perceel aan de Zuivelstraat 7.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Principeverzoek Bredasebaan 94 Sprundel

Medewerking verlenen onder voorwaarden dat het bouwvlak wordt gemaximaliseerd tot 2400 m2 en dat de achterste grens van het bouwvlak 5 meter dieper in het perceel mag steken dan bij Bredasebaan 92.
(Wethouder Lazeroms heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming over dit voorstel.)

Onderhoudsbijdrage voetbalvelden

 • Kennis nemen van de conceptsystematiek voor het beheer en onderhoud aan de voetbalvelden.
 • De bestuurlijke ambitie m.b.t. het beheer en onderhoud van de voetbalvelden vermelden in het hoofdstuk toekomstige ontwikkelingen/bestuurlijke ambities van de Kadernota 2021 zodat bij de begrotingsbehandeling de raad een integrale afweging kan maken.

Motie algemene ledenvergadering VNG - financiën sociaal domein

 • Instemmen met het voorleggen van de motie gemeentefonds (sociaal domein) aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG.
 • De motie voorleggen aan de gemeenteraad.