U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 26 januari 2021

26 januari 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 19 januari 2021

Vastgesteld.

Tariefafspraken PZN vanwege Corona

Omwille van de continuïteit van het kleinschalig collectief vervoer aan de Wmo-cliënten en de borging hiervan in de komende onvoorspelbare tijd, instemmen met:

 • Een nieuwe prijsstaffel voor september t/m december 2020.
 • Een nieuwe prijsstaffel voor 2021 en verder, waarbij wordt teruggevallen op de scherpe offerteprijs als het vervoer zich herstelt tot op het niveau van de afgelopen jaren.
 • Een wijziging op de vervoersovereenkomst Deeltaxi West-Brabant 2016-2020.
 • Het mandateren van de Regio West-Brabant om tot een wijziging van de vervoersovereenkomst over te gaan.

Intrekken omgevingsvergunning Scherpenbergsebaan 19 Schijf

De omgevingsvergunning voor het veranderen van de woning, verleend op 25 november 2010, definitief intrekken.

Aanwijzen heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, belastingambtenaren en treasurer

 • Het ‘Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen’ vaststellen per 1 januari 2021.
 • Het ‘Aanwijzingsbesluit’ van 12 december 2017 intrekken per 1 januari 2021.
 • De financieel adviseurs van de afdeling Bedrijfsvoering aanwijzen als treasurer per 1 januari 2021.

Straatnaamgeving zuidelijke ontsluitingsstructuur

 • De naam Commandoweg toekennen aan het nieuwe weggedeelte dat is aangelegd in het kader van de zuidelijke ontsluitingsstructuur Rucphen.
 • Het voornemen kenbaar maken om een deel van de Kozijnenhoek te Rucphen te vernoemen tot Binnentuin te Rucphen.
 • Het voornemen kenbaar maken om een deel van de Baanvelden te Rucphen te vernoemen tot Sportpromenade te Rucphen.
 • Het voornemen kenbaar maken om over te gaan tot aanpassing van de woonplaatsaanduidingen.
 • De gebruikers van de adressen Kozijnenhoek 80 en Baanvelden 11, 19, 21, 21a, 21c, en 27 te Rucphen, in de gelegenheid stellen om te reageren op het voornemen om over te gaan tot wijziging van de straatnaam.

Uitvoering werkzaamheden bouwrijp maken Hofstede

 • Aannemersbedrijf Van Agtmaal als gedelegeerd opdrachtgever namens de gemeente voor de uitvoering van werkzaamheden bouwrijp maken van het perceel groen en waterretentie hebben te laten optreden.
 • De gemeenteraad hierover schriftelijk informeren.

Deelname Schone Lucht Akkoord

Niet deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord.

Aanwijzing GGD West-Brabant toezichthouder kinderopvang ivm corona

Als college de machtiging van de GGD West-Brabant als toezichthouder aanpassen, zodat:

 • de directeur publieke gezondheidszorg van de GGD West-Brabant ook krachtens artikel 1.61 Wet kinderopvang bevoegd is om toe te zien op hoofdstuk Va (tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19) van de Wet Publieke gezondheid;
 • de directeur publieke gezondheidszorg bevoegd is om de toezichthoudende taak, ook wat betreft hoofdstuk Va van de Wet Publieke gezondheid, te machtigen aan één of meerdere medewerkers.

Als burgemeester de directeur publieke gezondheid van de GGD West-Brabant:

 • mandaat verlenen om de bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum om verspreiding van de covid-19 virus te voorkomen.

Uitvoeringsprogramma 2021 en jaarverslag 2020 VTH Wabo

 • Het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021 inclusief Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 vaststellen.
 • Het Actieplan 2021 Veiligheid vaststellen.
 • Het Uitvoeringsprogramma 2021 inclusief jaarverslag 2020 VTH en actieplan Veiligheid 2021 kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Scherpenbergse-baan tussen nr. 2a en 4 te Schijf'

Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Scherpenbergsebaan tussen nr. 2a en 4 te Schijf’ vaststellen.

Uitvoering schuldhulpverlening 2021

 • De schuldhulpverlening in 2021 voor een bedrag van € 30.538,00 laten uitvoeren door WijZijn Traversegroep.
 • De meerkosten van € 991,00 ten laste brengen van Budget Schuldhulpverlening.

Vaststelling Plan van Aanpak De6 Civiele techniek

 • Het plan van aanpak De6 civiele techniek vaststellen.
 • Een bedrag van €15.000,00 ter beschikking stellen voor de uitvoering van het plan en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo 2021.

Principeverzoek uitbreiding kinderboerderij De Gele Berg in Rucphen

Teruggenomen door portefeuillehouder; komt terug in college.

Deelname pilot projectaanjager Regionaal Bureau Leren (RBL)

Instemmen met het verlenen van de opdracht aan het RBL om uitvoering te geven aan de Pilot Projectaanjager RBL.

Werkprogramma OMWB 2021

Het werkprogramma Rucphen 2021 voor de OMWB vaststellen.

Jeugdvisie op Wonen West-Brabant West

 • Instemmen met de Jeugdvisie op wonen West-Brabant West.
 • Kennis nemen van de Strategie jeugdvisie op wonen West-Brabant West.

Procesbesluit Beëindiging GT Connect

 • Verweer voeren in het aangespannen kort geding.
 • De externe advocaat van de VNG, Straatman Koster, machtigen om onze gemeente te vertegenwoordigen.

Beslissing op bezwaar Kerkeheidestraat 28 Sprundel

De bezwaren van reclamanten, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren en de bestreden omgevingsvergunning in stand laten.