U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 24 september 2019

24 september 2019

Integraal huisvestingsplan onderwijs

De raad voorstellen:

 • het Integraal huisvestingsplan onderwijs van de gemeente Rucphen vast te stellen;
 • de afschrijvingstermijn van de installaties bij nieuwbouw vast te stellen op 40 jaar en bij renovatie op 20 jaar.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 17 september 2019

Vastgesteld. 

Mobiliteitscentrum

Instemmen met de voortzetting van het Mobiliteitscentrum West-Brabant (MBC) als aparte entiteit binnen Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB).

Beleidsnota Sport verenigt Rucphen

De raad voorstellen:

 • de beleidsnota Sport verenigt Rucphen vast te stellen;
 • hiervoor een jaarlijks werkbudget van €5.000,00 beschikbaar te stellen;
 • financiële consequenties te verwerken in de begroting 2020.

Re-integratieverordening en Nadere regels Re-integratie Participatiewet Gemeente Rucphen

De raad voorstellen:

 • de Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Rucphen vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2020;
 • de op 9 november 2016 vastgestelde Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Rucphen in te trekken per 1 januari 2020;
 • de Nadere regels re-integratie Participatiewet Gemeente Rucphen, onder voorbehoud van de besluitvorming van de gemeenteraad, vaststellen en in werking laten treden op 1 januari 2020;
 • de op 3 januari 2017 vastgestelde Nadere regels re-integratie Participatiewet Gemeente Rucphen, onder voorbehoud van de besluitvorming van de gemeenteraad, intrekken per 1 januari 2020. 

Versnelde uitvoering investeringen sportveldrenovatieplan

De raad voorstellen:

 • de investeringen aan de voetbalvelden van 2020 t/m 2025 uit het sportveldrenovatieplan vanaf 2020 versneld uit te laten voeren;
 • in samenspraak met de voetbalverenigingen de overgang naar een nieuwe systematiek voor het onderhoud van de voetbalvelden te onderzoeken;
 • de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2020.

Financiële bijdrage project de Gagelrijzen

Een bedrag van € 3.600,00 toekennen aan het project 'De Gagelrijzen' voor een periode van 1 jaar.

Dienstencheques huishoudelijke hulptoelage 2020

 • Stoppen met dienstencheques voor cliënten met een indicatie Huishoudelijke ondersteuning.
 • Dienstencheques continueren voor mantelzorgers in 2020 met maximaal 52 cheques per jaar.
 • Tarief verhogen naar het geldende uurtarief HO ZIN van 2020 (uitgaande van positieve besluitvorming voor deze tarieven) van € 26,90.
 • De eigen bijdrage verhogen van € 5,00 naar € 7,50.

2e Bestuursrapportage 2019

Ingestemd met de 2e Berap en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.