U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 23 februari 2021

23 februari 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 9 februari 2021

Vastgesteld.

Monitor sociaal domein vierde kwartaal 2020

De monitor sociaal domein over het vierde kwartaal 2020 vaststellen.

Principeverzoek Zundersteweg 25 te Rucphen

In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van de bouw van drie extra woningen aan de Zundertseweg 25 in Rucphen.

Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2020 ten gevolge van Covid 19

 • Instemmen met de 'Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19)'.
 • De uitvoering van de 'Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19)' delegeren aan het college van de gemeente Roosendaal (aandeel in de uitvoeringskosten voor Rucphen € 3.549,00).
 • De afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling als vertegenwoordiger namens gemeente Rucphen aan regionale managementtafel sociaal domein, mandateren de overeenkomst met de gemeente Roosendaal te ondertekenen.
 • De te ontvangen compensatiemiddelen 2020 vanuit het Rijk voor meerkosten Jeugd en Wmo beschikbaar stellen aan de gemeente Roosendaal voor de uitvoering van de 'Nadere regel Meer-kosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19)'.
 • De raad voorstellen de bijdrage aan en de hoogte van het subsidieplafond voor de 'Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19)' vast te stellen (voor Rucphen op € 24.964,00 voor Jeugd en € 57.042,00 voor Wmo).

Besluit mer-beoordeling Heesterbosstraat 6-7 te Zegge

Het bedrijf VOF Bartels-Wevers, gelegen aan de Heesterbosstraat 6-7, hoeft voor de voorgenomen verandering en uitbreiding géén milieueffectrapportage op te stellen.

Omgevingsvergunning Kozijnenhoek ong. Rucphen

 • De omgevingsvergunning Kozijnenhoek ong. te Rucphen verlenen.
 • Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vaststellen.

Herwaardering percelen vastgoedregistratie van de algemene dienst per 31 december 2020

De herwaardering van objecten uit de vastgoedregistratie van de algemene dienst ten laste van het rekeningresultaat 2020 verwerken.

Beslissing op bezwaarschrift W. Huang

 • In afwijking van het advies van de Commissie bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit van 21 februari 2020 met aanvulling van de motivering in stand laten.
 • Het verzoek om kostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht afwijzen.

Beantwoording art. 42-vragen R.v.O. van D66 over BIA

Instemmen met conceptantwoord.

Herinrichting De Vijfsprong

Het voorlopig ontwerp van De Vijfsprong vaststellen.

Aanvulling principeverzoek De Berg 5 en 7 te Schijf

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan de voorgenomen bestemmingswijziging ter plaatse van De Berg 5 en 7 te Schijf.
 • Geen medewerking verlenen aan de mogelijkheid om bijgebouwen te realiseren binnen de woonbestemming ten westen van het agrarische bouwvlak.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.