U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 21 april 2020

21 april 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 14 april 2020

Vastgesteld.

Grondruil met Waterschap Brabantse Delta

 • Tussen de gemeente en het Waterschap Brabantse Delta 8 reststroken ruilen.
 • Voor de watergang op een gedeelte van het perceel U1018 een recht van overpad vestigen voor de gemeente in verband met de dammen en de weg die deze watergang kruisen.
 • Instemmen met de ruilovereenkomst.

Principeverzoek Lugtenburg naast 16 St. Willebrord

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één nieuwe vrijstaande woning aan de Lugtenburg naast nummer 16.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevings-dialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Deelname regionaal ecologisch maaibestek bermen en sloten

 • De bestuurlijke ambitie m.b.t. ecologisch maaien van sloten en bermen vermelden in het hoofdstuk ‘toekomstige ontwikkelingen/ bestuurlijke ambities’ van de Kadernota 2021 zodat bij de begrotingsbehandeling de raad een integrale afweging kan maken.
 • Onder voorwaarde dat de raad bij de begrotingsbehandeling op 10 november 2020 hiermee zal instemmen, deelnemen aan regionaal ecologisch maaibestek sloten en bermen 2021-2022.

KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) voortgangsrapportage 2019

Kennisnemen van de KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) voortgangsrapportage 2019.

Inzet middelen Transformatiefonds voor verbetering en voorkoming van jeugdzorg 2020

Het Transformatiefonds voor verbetering en voorkoming van jeugdzorg inzetten voor de bekostiging van 0.7 fte extra formatie jeugdprofessionals in 2020.

Beleid voorschoolse educatie 2020-2022 / subsidie peuteropvang-voorschoolse educatie augustus - december 2020

 • Instemmen met de nota ‘beleid voorschoolse educatie 2020-2022’ en de nota ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
 • De beleidsregel peuteropvang – voorschoolse educatie 1 augustus t/m 31 december 2020 vaststellen.
 • Op basis van de beleidsregel subsidie verlenen aan Kober, Stichting Spelen = Leren, Stichting Kinderopvang Mariadonk, Tijd voor kinderen en Nikkids en hiervoor een bedrag van € 197.958,00 beschikbaar stellen.
 • In 2020 een bedrag van € 20.000,00 reserveren voor de ondersteuningsstructuur van ouders en peuters met een aanvullende ondersteuningsbehoefte.

Vaststelling Programmaplan Dienstverlening en Informatievoorziening 2020 - 2025

 • Het Programmaplan Dienstverlening en Informatievoorziening 2020 – 2025 vaststellen.
 • Vaststelling Uitvoeringsprogramma en jaarplannen Dienstverlening en Informatievoorziening mandateren aan directie.
 • College tijdig en aan de voorkant betrekken bij investeringsbeslissingen.
 • Voor komend jaar een (financiële) risico-analyse opstellen.

Verzoek tot verlenging termijn i.v.m. corona - Ettenseweg 23 te Sprundel

Begunstigingstermijn verlengen tot 12 juli 2020.