U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 20 oktober 2020

20 oktober 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 13 oktober 2020

Vastgesteld.

Beantwoording art. 42 RvO over Verruiming bestemmingsplan Breda International Airportmeling

Instemmen met conceptantwoord.

Beantwoording art. 42 RvO over uitspraak Raad van State Verlengde Vosdonkseweg

Instemmen met conceptantwoord.

Ontwerpbestemmingsplan Kom Zegge, Hoefstraat 12

  • Het bestemmingsplan ‘Kom Zegge, Hoefstraat 12' als ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
  • De gemeenteraad en de initiatiefnemer in kennis stellen van het vervolg van de procedure.

Inrit Ravendonk 27a St. Willebrord

Medewerking verlenen aan het verzoek voor de aanleg van een inrit voor de woning Ravendonk 27a St. Willebrord, beoogd naast de geluidswal en uitkomend op het naastgelegen fietspad.

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Berkstraat ongenummerd naast 1a te Sprundel'

  • Kennisnemen en instemmen met de Nota van Beantwoording voorontwerpbestemmingsplan ‘‘Buitengebied Rucphen 2012, Berkstraat ongenummerd naast 1a te Sprundel’.
  • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Berkstraat ongenummerd naast 1a te Sprundel’ en dit in procedure brengen.
  • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst.
  • Instemmen met het ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder wegverkeerslawaai (hogere waarden) en dit in procedure brengen.
  • De gemeenteraad schriftelijk informeren over het inspraakverslag en de voortgang van de procedure van het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Berkstraat ongenummerd naast 1a te Sprundel’.

Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde Kom Schijf, Zoeksestraat ongenummerd

  • De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Schijf, Zoeksestraat ongenummerd’ gewijzigd vast te stellen.
  • De raad voorstellen bij vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Schijf, Zoeksestraat ongenummerd’ een verklaring van geen bezwaar tegen vervroegde publicatie aan te vragen bij de provincie.