U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 20 april 2021

20 april 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 13 april 2021

Vastgesteld.

Normatieve huisvestingscomponent JeugdzorgPlus

 • Niet akkoord.
 • Kan worden aangegeven of middelen niet uit bestaande budgetten gefinancierd kunnen worden?
 • Na beantwoording behandeling in collegevergadering.

Compensatie kosten eigen bijdrage kinderopvang vanwege corona

 • De eigen bijdrage compenseren van VVE-kinderen en kinderen zonder kinderopvangtoeslag, omdat de reguliere opvang in de periode 16 december 2020 – 8 februari 2021 niet heeft plaatsgevonden.
 • Aanbieders tot uiterlijk 1 mei in de gelegenheid stellen een aanvraag voor compensatie in te dienen.
 • De subsidie in de periode (16 december 2020 – 8 februari 2021) dat geen peuteropvang/voorschoolse educatie heeft plaatsgevonden door laten lopen.

Uitbreiding formatie van team Financiën

 • Instemmen met het uitbreiden van de formatie op de afdeling bedrijfsvoering, team financiën, met 0,5 fte (adviseur B, functieschaal 10) voor het Sociaal Domein, vooralsnog tijdelijk met ingang van 1 juli 2021 of zoveel eerder als mogelijk tot uiterlijk 1 augustus 2023, aansluitend structureel in verband met overheveling van formatie vanuit Concerncontrol.
 • Instemmen met het beschikbaar stellen van eenmalige middelen van maximaal € 87.500,00 uit het budget Sociaal Domein voor deze tijdelijke uitbreiding.

Beslissing op bezwaar aanpassing vervoersvoorziening WMO

 • Het bezwaarschrift van 18 november 2020, vanwege het ontbreken van procesbelang, niet-ontvankelijk verklaren.
 • Onder ongegrondverklaring van de bezwaren en de motivering van het advies, de bestreden afwijzing van 18 januari 2021 in stand laten.

Principeverzoek Bosstraat 22 te Sprundel

 • Niet akkoord. College wil geen medewerking verlenen aan het gebruik van een gedeelte van de stal voor het houden van kinderdiscofeestje.
 • Binnen de huidige bestemming Wonen is het mogelijk onder voorwaarden via een omgevingsvergunning medewerking te verlenen aan beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten. De huidige kaders zijn duidelijk. Door hier toestemming aan te verlenen ontstaat het risico dat er een grijs gebied ontstaat van wat wel en niet toegestaan wordt aan feesten in (bij)gebouwen in het buitengebied. Het college is van mening dat er in de gemeente voldoende andere alternatieven zijn voor deze activiteiten en acht deze ontwikkeling in het buitengebied daarom niet wenselijk.

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Valkendonk ongenummerd naast 38’

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en dit in procedure brengen.
 • Instemmen met de anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Valkendonk ongenummerd naast 38’.

Last onder bestuursdwang vervuiling perceel Rijksweg Zuid (U.613)

 • Een last onder bestuursdwang opleggen wegens voortdurende overtreding van het Bouwbesluit 2012 en de Wet milieubeheer.
 • De begunstigingstermijn bepalen op 7 dagen na de verzenddatum van de beschikking.
 • Als niet tijdig aan de last wordt voldaan, de bestuursdwang ten uitvoer leggen en de kosten op de eigenaar van het perceel te verhalen.

Beantwoording art. 42-vraag RvO van fractie Clercx over Huisvesting statushouders

Instemmen met conceptantwoord.

Beantwoording art. 42-vraag RvO van fractie PVV over Huisvestingsverordening

Instemmen met conceptantwoord.

Beantwoording art. 42-vraag RvO van RVP  over verkeersveiligheid Van Voornestraat, Raadhuisstraat en Schijfse Vaartkant te Rucphen

Instemmen met conceptantwoord.

Saldo personeelsbudgetten 2020

Aangehouden.

Toezichtsoordeel 2021 Omgevingsrecht

 • Kennis nemen van het definitief toezichtoordeel Omgevingsrecht systematisch toezicht 2021 vanuit de provincie Noord-Brabant d.d. 30 maart 2021.
 • Het toezichtoordeel met begeleidend schrijven aanbieden aan de gemeenteraad.