U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 2 februari 2021

2 februari 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 26 januari 2021

Vastgesteld.

Principeverzoek Kapelstraat 26, Zegge

 • Onder voorwaarden principemedewerking verlenen aan het verzoek om op de locatie Kapelstraat 26 het bestemmingsplan te wijzigen naar Wonen voor het realiseren van een appartementengebouw van maximaal 6 appartementen.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Intrekken omgevingsvergunning Pastoor Bastiaansensingel 65,  St. Willebrord

De omgevingsvergunning voor het oprichten van een carport, verleend op 2 maart 2009, definitief intrekken.

Machtiging Belastingdienst/toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire kinderopvang

 • Akkoord gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in het  kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
 • Akkoord gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
 • De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden doorverlenen aan de afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling.

Beslissing op bezwaarschriften tegen verkeersbesluit uitbreiden 30 km-zone in de Lage Zegstraat te Zegge

 • Bezwaarmakers niet-ontvankelijk verklaren in hun bezwaren tegen het besluit tot het uitbreiden van de 30-zone in de Lage Zegstraat te Zegge.
 • Het verzoek tot betaling van de proceskosten niet honoreren.

Beslissing op bezwaarschrift tegen reserveren tweede parkeerplaats voor elektrisch laden van voertuigen in de Jacob van Lennepstraat te Zegge

Het bezwaarschrift gericht tegen het verkeerbesluit tot het reserveren van een tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen bij de e-laadpaal in de Jacob van Lennepstraat te Zegge d.d. 9 september 2020 ongegrond verklaren.

Beslissing op bezwaarschriften tegen verkeersbesluit tot instellen van de Spiekestraat te Zegge als doodlopende weg

 • De bezwaarmakers Van den Oever, Engelen en Bakx niet-ontvankelijk verklaren in hun bezwaren.
 • De bezwaren van bezwaarmakers Uitdewilligen, Rommens en Marcelissen ongegrond verklaren.
 • Het verzoek om een vergoeding voor de proceskosten niet honoreren.

Overeenkomst Laco

 • Met Laco een overeenkomst aangaan voor de exploitatie van Sport- en vrijetijdscentrum De Vijfsprong voor de periode 1 september 2020 tot aan de datum waarop het nieuwe zwembad wordt geopend.
 • Geen Europese aanbestedingsprocedure volgen en instemmen met afwijking van de in het Inkoopbeleid voorgeschreven procedure van meervoudig onderhandse aanbesteding.
 • De financiële consequenties verwerken in de 1e bestuursrapportage 2021.
 • De gemeenteraad via brief informeren.

Toezicht Wmo 2021

 • GGD West-Brabant voor het jaar 2021 aanwijzen als toezichthouder in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Akkoord gaan met de offerte van GGD West-Brabant tot een bedrag van € 919,52.

Update inkoopbeleid

Inkoopbeleid 2021 vaststellen.

Groenaanplant MSA-terrein

 • Het groenontwerp voor het MSA terrein vaststellen.
 • Voor de uitvoeringskosten de reserve groencompensatie aanwenden.