U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 19 mei 2020

19 mei 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 12 mei 2020

Vastgesteld.

Ontwerpbegroting 2021 en jaarverslag 2019 RWB

 • De raad voorstellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en conform het regionaal ambtelijk advies geen zienswijze in te dienen.
 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken t.a.v. de jaarrekening 2019.

Jaarrekening 2019 gemeente Rucphen

De jaarrekening 2019 inclusief resultaatbestemming ter vaststelling aan de raad voorleggen.

Principeverzoek Valkendonk 38 te St. Willebrord

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één nieuwe vrijstaande levensloopbestendige woning op de achterzijde van het perceel gelegen aan de Valkendonk 38 te St. Willebrord.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te laten voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Principeverzoek Den Elshout te St. Willebrord

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één vrijstaande woning op het perceel aan Den Elshout ongenummerd naast nummer 3.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te laten voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Principeverzoek Kaaistraat te St. Willebrord, perceel D.8979

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één vrijstaande woning op het perceel aan de Kaaistraat ongenummerd tussen 62 en 66.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de (wijzigings)procedure een omgevingsdialoog te laten voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

1e bestuursrapportage 2020

De raad voorstellen de 1e bestuursrapportage 2020 vast te stellen.

GGA subsidies 2020

 • Kennisnemen van de toegekende GGA-subsidies verkeer en vervoer 2020 van € 166.043,00.
 • Uit deze toegekende GGA-subsidies een  bedrag van € 40.000,00 reserveren voor:
  a. Uitbreiding van de fietsenstalling bij en het aanleggen van een kiss and ridestrook ten behoeve van de bushaltes Vosdonkseweg;
  b. Het bekostigen van de langere looptijd van de tijdelijke verkeersregel-installatie en het aanschaffen van een nieuw signaleringsbord bij de oversteek van sportpark De Molenberg.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

 • De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade toewijzen.
 • Het bedrag dat in het definitieve planschadeadvies is bepaald voor tegemoetkoming in planschade uitbetalen en vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 augustus 2019 tot de dag van uitbetaling.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade afwijzen.

Zienswijze Begroting 2021 en jaarrekening 2019 GGD West Brabant

 • De raad voorstellen een zienswijze in te dienen m.b.t. de Ontwerp Beleidsbegroting 2021 van GGD West-Brabant.
 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken t.a.v. de Jaarstukken 2019 GGD West-Brabant.
 • De raad voorstellen In te stemmen met de 1e begrotingswijziging inzake CAO-effecten 2020.

Beleidsregel Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen

 • De raad voorstellen de beleidsregel 'Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen' vast te stellen en in werking te laten treden per 1 juli 2020.
 • De raad voorstellen de bevoegdheid tot toepassing van de beleidsregel 'Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen', conform het eerste lid van artikel 156 Gemeentewet, over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijziging bestuurlijke structuur Stichting Openbaar Basisonderwijs West- Brabant

 • De gemeenteraad informeren over de voorgenomen wijziging van het bestuursmodel en voorstellen om:
  - In te stemmen met de statutenwijziging;
  - De voorgestelde eerste leden van de raad van toezicht te benoemen conform de voordrachten en voornoemd in de statuten;
  - De huidige gemeenschappelijke regeling Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant van 7 februari 2013 op te heffen;
  - In te stemmen met de overeenkomst tussen gemeenten en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.
 • De overeenkomst tussen de gemeenten en de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant aangaan na instemming van de raad.

Begroting 2021 en jaarstukken 2019 van het Regionaal Bureau Leren

 • De raad voorstellen In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL) en geen formele zienswijze in te dienen.
 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2019 van het RBL.

Capaciteitsanalyse afdeling Samenleving

Aanhouden.

Verkeersplan Zegge/Kentekenonderzoek Lage Zegstraat e.o.

 • Het kentekenonderzoek 'Notitie Onderzoek doorgaand verkeer Lage Zegstraat' vaststellen en de conclusies onderschrijven.
 • Het Verkeerplan Zegge vaststellen en de voorkeursverkeersmaatregelen onderschrijven.
 • Het kentekenonderzoek en het voornemen om de voorkeursverkeersmaatregel uit te voeren toelichten tijdens een bewonersavond.
 • Een deel van de kosten voor de aanleg van de verkeersmaatregel op de Lage Zegstraat, € 25.000,00, ten laste brengen van het begrotingssaldo 2020 en de financiële gevolgen verwerken in de 1e Berap 2020.

Plan van aanpak motie dienstencheques 2019

Aanhouden.

Monitor sociaal domein eerste kwartaal 2020

De monitor sociaal domein over het eerste kwartaal 2020 vaststellen.

Ontwerpbegroting OMWB 2021

De raad voorstellen een zienswijze in te dienen t.a.v. de ontwerpbegroting OMWB 2021.