U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 18 augustus 2020

18 augustus 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 11 augustus 2020

Vastgesteld.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep

 • De raad verzoeken toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep.
 • Na toestemming van de raad instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep.

Inzet GGD West-Brabant camping Witte Plas

Een budget van € 20.000,00 beschikbaar stellen voor extra inzet door de GGD West-Brabant op camping De Witte Plas van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021.

Bekostiging onderwijshuisvesting Het Palet en Vinkenbos

 • Een bedrag van € 60.000,00 beschikbaar stellen voor het vervangen van de dakbedekking op de platte daken van basisschool Vinkenbos (50% van de werkelijke kosten) en de raad voorstellen hiervoor een aanvullend krediet van € 26.285,00 te voteren.
 • De gemeenteraad voorstellen een bedrag van € 11.92,005 beschikbaar te stellen voor het inzetten van een externe adviseur voor de begeleiding van de businesscases uitbreiding het Palet en uitbreiding Vinkenbos.

Visparel vijver Gagelrijzen

 • Instemmen met het verzoek van ‘Sportvisserij Zuidwest Nederland’ om vijver Gagelrijzen om te vormen tot een ‘visparel’.
 • Hiertoe vier vissteigers laten aanleggen met 70% subsidie van Sportvisserij Zuid-West Nederland en 30% van de kosten dekken uit de post onderhoud retenties.
 • De visparel laten openen door wethouder De Bruijn tijdens de Nationale sportweek van NOC*NSF in september 2020.

Beslissing op bezwaar invordering dwangsommen

Conform het advies van de commissie bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaren en het invorderingsbesluit in stand laten.

Huisvestingsverordening 2020

De raad voorstellen op basis van de Huisvestingswet 2014 een huisvestingsverordening vast te stellen met regels over de toewijzing van huurwoningen.

Gunning en aanwijzing accountant voor de accountantscontrole 2020-2022

 • De raad voorstellen:
  a. de opdracht voor de accountants-controle 2020-2022 te gunnen aan Astrium Overheidsaccountants B.V.;
  b. Astrium Overheidsaccountants B.V. conform artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet aan te wijzen als accountant.
 • Het budget voor accountantscontrole in de begroting 2021 verlagen met € 15.000,00.

Bestuursrapportage en begrotingswijziging 2020 West-Brabants Archief (WBA)

De raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de begrotings-wijziging 2020 van de gemeenschappelijke regeling 'West-Brabants Archief'.

Monitor sociaal domein tweede kwartaal 2020

De monitor sociaal domein over het tweede kwartaal 2020 vaststellen.

Nieuwbouw zwembad

De gemeenteraad voorstellen:
- een nieuw zwembad te bouwen met een bassin van 25 x 16 meter;
- een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000,00 om de bouw verder voor te kunnen bereiden.

Herbouwen muur bij Kievitstraat 25a St. Willebrord

Een muur realiseren bij het pand Kievitstraat 25a en de kosten ten laste brengen van het grondbedrijf (bouwwijk Emmaus).