U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 17 november 2020

17 november 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 10 november 2020

Vastgesteld.

2e Begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)21

 • Geen zienswijze uitbrengen ten aanzien van de 2e ontwerp-begrotingswijziging 2020 van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
 • De 15e begrotingswijziging van 2020 vaststellen.

Ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Scherpenbergsebaan tussen nr. 2a en 4 te Schijf'

 • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Scherpenbergsebaan tussen nr. 2a en 4 te Schijf’.
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst.

Gemeentelijke belastingen en rechten 2021

 • Instemmen met de concept-belastingverordeningen 2021.
 • Instemmen met de concept ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021’.
 • Instemmen met de concept ‘Compensatieregeling sociaal culturele instellingen 2021’.

Beantwoording art. 42 R.v.O. van PVV over bericht facebookpagina gemeente Rucphen betreffende nepnieuws

Instemmen met conceptantwoord.

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning O.L. Vrouwestraat 182 Zegge

 • De zienswijzen ongegrond verklaren.
 • De omgevingsvergunning verlenen conform de aangepaste aanvraag.

Dienstverleningsovereenkomst Wmo De6 2021

 • De ‘dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten van de gemeente Rucphen’ met de Wmo De6 regio aangaan.
 • De wethouder Wmo machtigen voor de ondertekening en verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6-regio.
 • De afdelingsmanager machtigen voor de het tekenen van het jaarlijkse overzicht van ondersteunende diensten.
 • Na instemming van de De6 gemeenten de projectondersteuner in dienst nemen.

Visie Zonne- en Windenergie

 • Instemmen met de Nota van Inspraakreacties.
 • De raad voorstellen de Visie Zonne- en Windenergie vast te stellen.

Aanpassingen huisvesting en inrichting software als gevolg van de gewijzigde organisatiestructuur

 • Instemmen met bouwkundige werkplekaanpassingen een aanpassing software als gevolg van de gewijzigde organisatiestructuur per 1 januari 2021.
 • De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 64.500,00 voor de aanpassingen in de huisvesting als gevolg van de gewijzigde organisatiestructuur per 1 januari 2021.
 • De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 30.000,00 voor aanpassingen interieur, aankleding en klein onderhoud.

Verzoeken tot handhaving Kenbelstraatje 2A en 2B St. Willebrord

 • Een last onder dwangsom opleggen aan de eigenaar van de percelen wegens overtreding van het bestemmingsplan.
 • De hoogte van de dwangsom vast-stellen op € 10.000,00 per twee weken dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 30.000,00.
 • De begunstigingstermijn bepalen tot 1 juni 2021.
 • In het geval dwangsommen verbeuren, overgaan tot invordering hiervan.
 • Het handhavingsverzoek d.d. 28 augustus 2020 afwijzen.

Financiële slotwijziging 2020

Instemmen met de Financiële slotwijziging 2020 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.