U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 13 augustus 2019

13 augustus 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 9 juli 2019

Vastgesteld.

Vitaliteit recreatieparken

 • De gemeenteraad de middelen uit de decembercirculaire 2018 beschikbaar laten stellen voor het opstellen van een plan van aanpak dat zich richt op het vitaliseren van de recreatieparken.
 • Financiële gevolgen verwerken in de 2e Berap.

Gewijzigde anterieure overeenkomst omgevingsvergunning binnenplanse kleine afwijking herontwikkeling Vinkenstraat 14 te St. Willebrord

Ingestemd met de gewijzigde anterieure overeenkomst.

Voorbereidingsbesluit locatie Bosheidestraat 11-13 te Rucphen

De raad voorstellen een voorbereidings-besluit ex artikel 3.7 Wro vast te stellen voor locatie Bosheidestraat 11-13 te Rucphen.

Intrekking persoonsgebonden gedoogbeschikkingen

Persoonsgebonden beschikking voor bewoning van een recreatieverblijf ingetrokken.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Pierestraat te Rucphen

De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Pierestraat te Rucphen’ gewijzigd (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.

Bestuursrapportage en begrotingswijziging 2019 West-Brabants Archief (WBA)

De raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen tegen de begrotingswijziging 2019.

Samenwerkingsovereenkomst crisiszorg West-Brabant

 • De samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de crisiszorg West-Brabant met de gemeenten in de regio West-Brabant en de betrokken organisaties in het werkveld aangaan.
 • Wethouder Breedveld-de Ruiter gemandateerd voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. 

Besluit last onder dwangsom

Besluit last onder dwangsom ingetrokken.

Nota grondbeleid Rucphen 2019

 • Ingestemd met de Nota grondbeleid Rucphen 2019.
 • De raad voorstellen de Nota grondbeleid Rucphen 2019 vast te stellen en de Nota grondbeleid 2009 ‘gegrond doordacht’ in te trekken.
 • Jaarlijks (met ingang van 2020) een ontwikkelbudget beschikbaar stellen van € 75.000,00. 

Verkoop reststroken omleiding

 • De reststroken gelegen achter de geluidswal van de Verlengde Vosdonkseweg grenzend aan de percelen Spechtendonk 38, Spechtendonk 40 en Ravendonk 23 verkopen.
 • Ingestemd met de koopaktes.  

Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019

Aangehouden.

Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019

Aangehouden.

Beslissing op bezwaar - verzoek tot handhaving Vosdonkseweg

Bezwaar ongegrond verklaard en bestreden besluit in stand gelaten.

Deelname Brabantbreed bodemonderzoek Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen (PFAS)

 • Deelnemen aan het Brabantbreed onderzoek naar PFAS.
 • Hiervoor eenmalig een bedrag van €5.000,00 excl. BTW beschikbaar stellen ten laste van het begrotingssaldo 2019.  

Verzoek tot handhaving

Verzoek tot handhaving afgewezen (besloten op 24 juli 2019).

Beantwoording vraag art. 42 R.v.O. van PVV over gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Ingestemd met het conceptantwoord (besloten op 1 augustus 2019).