U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 13 april 2021

13 april 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 6 april 2021

Vastgesteld.

Ontwerpkeuzes m.b.t. 'De Leijkensweg'

 • De raad een keuze laten maken voor wel/geen fietspad langs de Leijkensweg; het college zal de raad voorstellen te kiezen voor geen fietspad maar nadrukkelijk aangeven dat de afweging en de keuze aan de raad is.
 • College kiest voor aanleg van een ovonde voor aansluiting van de Leijkensweg op de Rucphenseweg.
 • Een voorstel aan de raad voorbereiden op basis van bovenstaande koers voor behandeling op 16 juni.

Mandaat t.b.v. uitvoering BGT

 • De afdelingsmanager machtiging verlenen voor de uitvoering van de Wet basis-registratie grootschalige topografie (BGT) volgens het modelbesluit van de VNG.
 • De algemene mandaatregeling hierop van toepassing verklaren en het modelbesluit opnemen in het mandaatregister.

Herziene exploitatieopzetten grondbedrijf 2020 en weerstandsvermogen

 • Akkoord gaan met de herziene exploitatieopzetten van het grondbedrijf.
 • De getroffen voorziening bij het Emmausplein, Centrum Rucphen en Leisuregebied Binnentuin per saldo aanpassen ten laste van de reserve van het grondbedrijf.
 • Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf 2020 vaststellen.

Renovatie voetbalvelden 2021

 • Instemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden voor de renovatie van het B- en C-veld door S.V. Sprundel en de door hen gecontacteerde aannemer en afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Instemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden voor de renovatie van het hoofdveld door V.V. DIOZ en de door hen gecontacteerde aannemer en afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Instemmen met de (concept)over-eenkomsten ‘bijdrage renovatie B- en C-veld’ voor S.V. Sprundel en ‘bijdrage renovatie hoofdveld’ voor V.V. DIOZ.

Beantwoording vraag art. 42 RvO fractie Clerckx over steun voor openen terrassen

Instemmen met conceptbrief.

Principeverzoek Keijtenburgstraat 4 te Rucphen

In principe onder voorwaarden medewerking verlenen:

 • aan het wijzigingen van de bestemmingen ‘recreatie – verblijfsrecreatie’ en ‘recreatie – dagrecreatie’ in bestemmingen ‘agrarisch - met waarden landschappelijk’ met de aanduiding paardenhouderij, ‘agrarisch’ en ‘groen – landschapselement’ voor de percelen ten oosten van de Keijtenburgstraat;
 • om op perceel P177 de bestemming ‘recreatie – verblijfsrecreatie te behouden voor de bedrijfswoning en een bed-en-breakfast;
 • aan het wijzigen van de bestemmingen ‘recreatie - dagrecreatie’, ‘agrarisch’, ‘agrarische met waarden – landschappelijk’ en ‘groen – landschapselement’ in de bestemmingen ‘recreatie – verblijfsrecreatie’ en ‘groen – landschapselement’ voorde percelen ten westen van de Keijtenburgstraat;
 • aan het mogelijk maken van een bedrijfswoning met bed-and-breakfast;
 • aan het mogelijk maken van een paardenhouderij;
 • aan het mogelijk maken van vijf recreatiewoningen.