U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 11 augustus 2020

11 augustus 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 7 juli 2020

Vastgesteld.

Beantwoording artikel 42 vragen PVV overlast jongeren Processiepark St. Willebrord

Instemmen met het conceptantwoord.

Bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de Nieuwstraat 6 te Zegge

 • De bezwaren van reclamant, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren en de bestreden omgevingsvergunning in stand laten.
 • Het verzoek om vergoeding van de proceskosten, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, afwijzen.

Activiteitensubsidie Sprundelse Strandspelen 2020

Een activiteitensubsidie van maximaal € 2.500,00 verstrekken aan de Verenigingsraad Sprundel voor de Sprundelse Strandspelen 2020.

1e Begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

 • Geen zienswijze uitbrengen ten aanzien van de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2020 van de BWB.
 • De 12e begrotingswijziging 2020 vaststellen.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, hoek Molenweg/Dennenweg te Rucphen

 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, hoek Molenweg/Dennenweg te Rucphen’ aan de raad aanbieden voor vaststelling.
 • De raad geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast laten stellen.

Applicatie kostendekkendheid leges en tarieven

Een driejarige licentie voor de webapplicatie kostendekkenheid.nl afsluiten.

Bestuursrapportage en begrotingswijziging 2020 West-Brabants Archief (WBA)

Voorstel aan de raad voorleggen in september.

Compensatie Wmo vanwege Corona

 • Instemmen met het ongewijzigd laten van de facturering en daarmee financiering van alle huidige Wmo-maatwerk indicaties van periode 3 tot en met periode 7 (t/m 12 juli) van 2020, tenzij een indicatie formeel tussentijds eindigt.
 • Instemmen met het toetsingskader en het procesvoorstel voor het compenseren van omzetverlies van zorgaanbieders gedurende periode 3 t/m 7 (t/m 12 juli) van 2020 als gevolg van Corona.
 • Instemmen met het gebruik van de Uitwerking Meerkosten Jeugdwet en Wmo als toetsingskader voor het compenseren van meerkosten van zorgaanbieders gedurende periode 3 t/m 7 (t/m 12 juli) van 2020 als gevolg van Corona.
 • Voor het behandelen van aanvragen voor compensatie van meerkosten gedurende periode 3 t/m 7 (t/m 12 juli) 2020 als gevolg van Corona hetzelfde proces aanhouden als voor aanvragen voor compensatie van omzetverlies van zorgaanbieders gedurende periode 3 t/m 7 (t/m 12 juli) van 2020 als gevolg van Corona.
 • Instemmen met de lijn vanuit de bestuurstafel Sociaal Domein dat het totaal van de compensatie van omzet en/of meerkosten van Wmo-zorgaanbieders niet hoger mag zijn dan de compensatie die de afzonderlijke gemeenten hiervoor ontvangen van het Rijk.
 • Afdelingsmanager Samenleving mandateren om namens het college te beslissen op aanvragen voor omzetcompensatie en compensatie van meerkosten van zorgaanbieders gedurende periode 3 t/m 7 (t/m 12 juli) van 2020 als gevolg van Corona.