U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 10 november 2020

10 november 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 03 november 2020

Vastgesteld.

Subsidieprogramma 2021

 • Het concept/subsidieprogramma 2021 voorlopig vaststellen.
 • Conform ASV er voor zorg dragen dat voor de interne controle de verenigingen die een subsidie ontvangen van meer dan € 5.000,00 per jaar hierover verantwoording afleggen.
 • De zogenaamde 'kleine subsidies' worden vastgesteld over een periode van 1 jaar.
 • Aanvraag Jeu de boules club de Ketsers gemotiveerd afwijzen.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

De raad voorstellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Rucphen 2021 vast te stellen en daarmee de termijn waarop de gemeente op een hulpvraag dient te beslissen op maximaal 8 weken te stellen.

Actualisering mandaatregister

Aanhouden.

Herziene begroting 2021 WVS

 • Instemmen met de herziene begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van WVS.
 • De gemeenteraad informeren.

2e Gewijzigde begroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant

 • Instemmen met de 2e gewijzigde begroting 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant.
 • De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze kenbaar te maken.

Vaststelling bijdrage Toeristisch Fonds 'St. Francisusroute'

Instemmen met de definitieve bijdrage van €5000,00 voor het project ‘Themaroute Sint Franciscus’.

Vaststelling bijdrage Toeristisch Fonds 'promotiefilm recreatie Rucphen'

Instemmen met de definitieve bijdrage van €18.270,00 voor het project ‘promotiefilm recreatie Rucphen’.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord II’

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord II’ en het bijbehorende archeologisch rapport.
 • Instemmen met het selectiebesluit voor de Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord (Hazelaarstraat – Sint Willebrord) en het gebied vrijgeven.
 • Dit ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen, na ontvangst positieve reactie vooroverlegpartners én nadat de anterieure overeenkomst is ondertekend.
 • Bij geen zienswijze het bestemmingsplan, zonder tussenkomst van het college, ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

Financiën beschermd wonen & maatschappelijke opvang

 • De LVB-middelen voor 2021 overdragen aan centrumgemeente Bergen op Zoom voor de uitvoering van beschermd wonen.
 • De middelen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid voor 2020 overdragen aan centrumgemeente Bergen op Zoom voor de uitvoering van de brede aanpak dak- en thuisloosheid.
 • De middelen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid voor 2021 reserveren voor nader uit te werken projecten in het kader van de brede aanpak dak- en thuisloosheid.

Promotiebeleid

Niet ingestemd met het voorgestelde promotiebeleid.

Actualisatie budgetten (niet vrij-toegankelijke) jeugdzorg 2020 (slotwijziging)

De budgetten voor niet vrij-toegankelijke jeugdzorg actualiserenbeleid.

Monitor sociaal domein derde kwartaal

De monitor sociaal domein over het derde kwartaal 2020 vaststellen.

Voorfinanciering uitbreiding basisschool Vinkenbos ten behoeve van kinderopvang

 • De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de voorfinanciering van de uitbreiding voor de kinderopvang bij basisschool Vinkenbos.
 • De gemeenteraad voorstellen hiervoor een krediet van € 995.507,00 beschikbaar te stellen.

Beantwoording artikel 42 vragen D66 - Veiligheid omtrent de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021

Instemmen met conceptantwoord.

Ontwerpbestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ong. naast 23 en 25'

 • Instemmen met de Nota van Beantwoording voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25’ en Nota ambtshalve wijzigingen voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25.
 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
 • Instemmen met het sluiten van een anterieure overeenkomst.
 • Bij geen zienswijze het bestemmingsplan, zonder tussenkomst van het college, ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.